Camphusianum

De gymnasiast is een breed begaafde VWO leerling. Uitgaande van deze homogeniserende kwalificatie dient het gymnasiale onderwijs ruimte te bieden voor de individuele heterogeniteit, opdat de afzonderlijke en diverse talenten van de leerlingen tot ontplooiing kunnen komen tot
ontwikkeling en vorming van de leerling en tot verrijking van de gemeenschappelijke leeromgeving.

Het Gymnasium Camphusianum biedt deze ruimte binnen de kaders van de sinds jaar en dag beproefde kwaliteitsstructuren van het categoriale, gymnasiale onderwijs, met behoud van klassenstructuren, opdat ook de sociale groepsvorming als basis blijft gelden, en van leerjaarcohorten, opdat cognitieve progressie ook binnen de peergroup zicht- en meetbaar blijft.
De school kiest traditioneel voor de evolutionaire ontwikkeling en vernieuwing boven de revolutionaire, steeds erop toeziend dat verandering niet ten koste gaat van het verworvene.

Ter begeleiding bij deze ontwikkeling en om dit bredere beleid omtrent begaafdheid verder vorm te geven is onze school lid geworden van de
Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS) en neemt deel aan het gelijknamige project van het CPS.

Het Camphusianum wil voor de meer-begaafde leerlingen een aanbod leveren, dat past binnen onze visie op het onderwijs. We gaan uit van onderwijsarrangementen die op deze leerlingen gericht zijn. Dat betekent dat het aanbod in redelijke mate kan afwijken van wat er regulier in de klassen wordt aangeboden.